Monday, 23 September 2013

1919. Tanácsok országos gyűlése

A proletárdiktatúra idején, az Országgyűlés helyett tartották 1919. június 14. és 23. között a Tanácsok országos gyűlését. A jegyzőkönyvekből most következő szubjektív válogatásban igyekszünk olyan szemelvényeket közreadni, amelyek elgondolkodtatóak, néhol szórakoztatóak és - remélhetőleg - további kutatásra ösztönzőek.Rákosi Mátyás, a tolmács

"Elnök : [ ... ] átadom a szót Morgari elvtársnak. (Élénk taps.)
Morgari elvtárs (francia nyelven mond be­szédet).
Elnök : Morgari olasz elvtárs beszédét Rákosi elvtárs fogja tolmácsolni.
Rákosi Mátyás: Elvtársak! Morgari elv­társ szerencséjének tartja, hogy az olasz proleta­riátus nevében üdvözölhet minket. [...]
Elnök : Átadom a szót Rotter elvtársnak, a müncheni forradalmi munkás-és katonatanács volt elnökének. (Élénk éljenzés és taps.)
Rotter Ferdinánd (németül beszél).
(Az elnöki székel Barna Jenő foglalja el.)
Elnök : Tisztelt elvtársak ! Tekintettel arra, hogy sok vidéki érkezett, Rákosi elvtárs lefor­dítja Rotter elvtárs beszédét.
Rákosi Mátyás : Elvtársak ! Az előttem szó­lott bajor elvtárs (Nagy zaj, felkiáltások : Hall­juk ! Halljuk !) abból az országból jön, ahol a kommunizmust a porosz militarizmus csizmája eltaposta.[...]
Elnök: Következik Janusek cseh küldött. (Halljuk ! Halljuk !)
Janusek Antal (cseh nyelven beszél).
Elnök: Fordítja majd Rákosi elvtárs.
Rákosi Mátyás : Elvtársak ! Janusek elv­társ a legélesebben elitéli azokat a kegyetlen­ségeket, amiket a cseh-szlovák imperialisták hadserege elkövet azért, hogy tovább is a kapi­talisták rabigájában tartsa Felső-Magyarorszá­got.[...]"


Zsidókérdés

"Varga Jenő [...] Már most, elvtársaim, én magam elismerem, hogy ez uj bürokrácia közel sem az az ideális szerv, amelyet mi szeretnénk látni, elismerem, hogy igen sok oda nem való ember került bele, igen sok tulfiatal ember (Ugy van!), igen sok tudatlan ember (Ugy van !), igen sok politikailag oda nem való ember, (Ugy van! Ugy vant Zaj. Felkiáltások : Atyafiság ! Kitűnő családok ! Dobják ki a zsidókat I) egy csomó ügyes csirke­fogó (Ugy van! Állandó zaj.), akik márólholnapra ugy váltották a politikai meggyőződé­süket, mint a váltó ruhájukat (Ugy van ! Ugy van!), egy csomó csirkefogó, aki lopott, csalt és visszaéléseket követett él (Ugy van ! Ugy van! Taps. Felkiálltások: Most is csal! Nem a mi hibánk! Állandó zaj.), de ezeket az elemeket, ahogy azt Lenin mondta Oroszországban, mint a forradalom tetüit és piócáit el kell távolítani. (Ugy van! Ugy van!) Elvtársaim, ez a munka folyamatban van.
Ha megfigyelik a dolgokat, láthatják, hogy sikerül nekünk egyre jobban és jobban bevonni ebbe az uj bürokráciába, vezető állásba a szak­szervezetek régi kipróbált vezetőit... (Felkiál­tások: Ezzel kellett volna kezdeni! Hozzáértés legyen a mérvadó! Zaj.) Arra kérem önöket, elvtársaim, hogy egyszerre csak egy kiabáljon közbe, mert igy nem tudok felelni senkinek sem. (Egy hang: Az nem fontos.)
Elnök : Vannak az elvtársak között olyanok, akik állandóan közbeszólnak. Figyelmeztetek általánosságban arra, hogy türtőztessék kissé magukat, mert különben névszerint volnék kény­telen az illetőket megnevezni."
"Kun Béla: [...] Hogyan harcoljon tehát az a vörös hadsereg, hogyan legyen annak a vörös hadseregnek hangulata, mikor itt a tanács­kongresszuson és a pártkongresszuson antiszemita izgatás, pogrom-agitáció történik ? (Ugy van ! Ügy van!) Én, elvtársak, nem fogom szégyellni zsidó létemre ezzel a kérdéssel leszámolni. Zsidó volt az apám, ellenben én nem maradtam zsidó, mert szo­cialista lettem, kommunista lettem, (Ugy van ! Úgy van !) de ugy látszik, sokan, akik más vallás­ban, keresztény vallásban születtek, megmarad­tak keresztényszocialistáknak, (Ugy van ! Ugy van !) Ha itt ezen a kongresszuson történhetik pogromagitáció, akkor mit csodálkozunk azon, hogy különböző tanácsintézményekből indul ki a pogromagitáció, a Központi Takarékpénztárból, a közellátási népbiztosság tisztviselői köréből, a Máv. gépgyár tisztviselői köréből. (Ugy van !
Ugy van !) Ne csodálkozzunk akkcr, hogy a fron­ton megrendül a munkásság bizalma, ha ilyen történhetik ebben az országban"
"Vágó Béla népbiztos: Meg kell magyarázni t. elvtársaim, a künn dolgozó parasztságnak, hogy a zsidónak nem lenne sem fehér kenyere, sem tyúkja, sem kalácsa, ha a paraszt nem adna neki. ( Ugy van ! Ugy van !) A birtokos paraszt és a zsidó szövetsége az, amit a vidéken le kell törni, (Ugy van ! Ugy van !) de nem azzal a módszerrel, amely módszer itt uralkodik, hogy : odaállunk a kisgazdák, odaállunk az arisztokraták, odaállunk a papok politi­kája mellé és zsidóellenes hangulatot csinálunk, szitunk: és támogatunk a tanácskongresszuson, ha­nem ki kell menni a faluba és fel kell világositani a parasztságot, hogy ott is ki kell törnie az osz­tályharcnak a szegény és a gazdag között. "

A szesztilalom problémái

"Hamburger Jenő: [...]  Már most, ami az idei bor kérdését illeti, e tekintetben a helyzet ugy áll, hogy 2x1/4 millió hektoliter bor áll ezidőszerint rendelkezésünkre. (Egy hang : Eladjuk, ugy-e ?) Ez horrendum kvan­tum ; s ha a csehek nem vittek volna el Tokajból meglehetős mennyiséget, akkor ez a kvantum még egy negyed millióval több volna. Ennek a bor­kvantumnak értékesítése a tanácskormány szem­pontjából mindaddig rendkivül fontos, amig körü­löttünk imperialista államok vannak. Mert hiszen abban a pillanatban, amint Ausztriában, Jugoszláviában, Cseh-Szlovákországban tanácsköztársaság van, ott is azonnal életbelép az alkoholtilalom, ami természetes is, és azonnal megszűnik az értékesítés lehetősége. Ennélfogva ennek a bornak értékesíté­sével igenis sietnünk kell azért, mert nem folyat­hatjuk el, nem dobhatjuk ki (Mozgás.), mivel rekompenzációs szempontokból fontos, minthogy igenis óriási vagyont képvisel."
"Malomhegyi Dezső: [...]   A széntermelés hanyatlásának főoka a szesz hirtelen elvonása a munkásoktól. (Zaj.) Csak tessék ezen gondolkozni, elvtársaim. Ez nemcsak a bányamunkásokra áll, hanem áll a nehéz vasipari munkásokra is. En dolgoztam vasolvasztóban és voltam lent a bányák mélyén is. Ott a vasolvasztóban, ahol félig meztelenül, 40 fokos melegben dolgo­zik a munkás, ha egy fél napig állandó szomjúságát vizzel öblögeti le, akkor egy fél nap múlva kolerát kap. Minden pohár bortól pedig erőre kap és ezzel szomjúságát valóban csillapitani tudja. (Felkiál­tások : Tévedés ! Zaj.) Az ital nem luxus-cikk, ha­nem életszükségleti cikk annál a kohómunkásnál.
,{Zaj. Halljuk ! Halljuk !) Mindez vonatkozik a bányamunkásokra is. Tessenek lemenni egyszer a bányák mélyébe (Igaz ! Ugy van !), arra a nyirkos, sáros talajra, s majd meg fogják látni, hogy ha ott vizzel élne a bányamunkás, akkor egy pár nap alatt kidőlne és nem tudna dolgozni, nem tudna termelni. Kérem az igen t. tanácsgyülést, hogy ezt a dolgot jól szívlelje meg.  Amit a kohómunkásokra és a bányamunká­sokra mondtam, vonatkozik a mezőgazdasági mun­kásokra is. Annak a mezőgazdasági munkásnak, aki napkeltétől napnyugtáig dolgozik a legforróbb nyárban, életszükséglete egy pohár bor, mert ez vizén élve, csak ugy kidőlne, mint a bányamun­kások vagy a kohómunkások"

Akasztás

"Topa János:  [...] Emiitette Varga elvtársam, hogy a termelőbiztosok az iparban olyan visszásságokat követ­nek el, mert nincsenek tisztában az ő hivatásuk­kal. Ez fennáll a falura is. Nem akarom sem a földmivelésügyi népbiztosságot, sem a szakszervezetet érinteni, azonban tény az, bogy falun is .azoknak a földbirtokosoknak csemetéi, akiknek esetleg bizonyos befolyásuk van itt a fővárosban, ha ketten voltak a birtokon, akkor az egyik az egyik kikergetett uraságos birtokába, a másik a saját magunk birtokába tétette be magát termelő­biztosnak s ma ki van nevezve, egyenesen egy harmadik uradalomnak rovására, vagy egy másik vagy a közvetlen községnek rovására, mert olyan panamákat csinál, hogy nekünk szinte arcpiritó dolog, ha rágondolunk, hogy még a mi kormány­zatunkban, a mi korszakunkban is lehetséges ilyen utálatos, ilyen gyalázatos panamákat csi­nálni. (Mozgás. Égy hang : Miért nem akasztják fel ?) Hogy miért nem akasztják fel? Akkor sok akasztófának kellene az országban állania (De­rültség.) és sok akácfának és egyéb fának kellene elpusztulnia."
Kun Béla: [...]  Egyetértek Böhm elvtárssal abban is, hogy a diktatúrának milyen kezelésre van szüksége. A diktatúrának olyan kezelésre van szüksége, hogy a módszereket mindig konkrété alkalmazza és ebben a konkrét alkalmazásban legyen meg a kö­vetkezetesség. (Élénk helyeslés.) Nem kell félni attól, akár ki legyen is az, akárhonnan kerüljön ki, akármilyen helyet foglaljon el, felkötni, elv­társaim, (Hosszantartó zajos helyeslés és taps.) amikor ilyeneket csinál. (Ugy van ! Ugy van !)
Korbély Lajos : De ne ígérni, hanem felhúzni !"

Agitátorok

"Jankovics Lajos: [...] Majd a másik napirendi tárgynál teszem ezt, most csak röviden kivánom megemliteni, hogy igenis, ezek az agitátorok rontották el a falu népét.(Igaz ! Ugy van!) Mert ahogy a vidéki direktóriumok megkezdték munkájukat, ugyanolyan szépen, a rendes meder­ben folytathattuk volna is azt a munkát, azonban kijöttek, mint a sáskahadak a vidékre az agitátorok (Igaz ! Ugy van !) és felborították a rendet teljesen. (Igaz ! Ugy van !) Kimentek a falura és mindegyik azzal kezdte, hogy a templomból mozit csinálunk. (Mozgás és zaj.) Elvtársaim ! Hivatkozom Szántó Béla elv­társra és a többiekre, hogy amikor kérdezték, hogy a vallással stb. mi lesz, akkor azt mondották, hogy ugy lesz, mint Pesten, majd mozit csinálnak a templomokból. (Zaj.) Elvtársaim ! Ezek súlyos taktikai hibák.
Egy hang : Az ilyen állatot le kell tartóztatni azonnal !
Jankovics Lajos (Veszprém) : Én nem azért mondom el ezeket, mintha bárkinek szemre­hányást akarnék tenni, vagy akármelyik népbiztos elvtársnak kellemetlenkedni akarnék, hanem hogy ezek meg ne történjenek a jövőben. (Helyeslés.)"

Következetesség

"Kun Béla: [...] Elvtársaim ! Ami ma helyes, az helytelen lett volna akkor, ami akkor helyes volt, az helytelen lenne ma. És én újból csak arra hivatkozom, az öreg Liebknechtnek ama mondására, hogy a tak­tikánkat, ha kell, 24 órában huszonnégyszer vál­toztatjuk meg. (Ugy van ! Ugy van !) Amit én ma kijelentek és amit ma itt helyesnek tartok, azt 24 óra múlva a viszonyok megváltoztathatják és 24 óra múlva egészen mást tarthatunk helyes­nek, egészen mást tarthatunk a proletariátus ér­dekében valónak, a proletariátus érdekeit előmoz­dítónak."

Burzsoázia

"Erdélyi Mór népbiztos : Kérem, elvtársak, ami az osztályárat illeti, én ezt itt ebben a tekintetben szó nélkül alá nem irom, nem irom alá azért, mert az osztályárhoz szükséges bizonyos osztályok létezése is. (Igaz! Úgy van!) Az osztályárhoz szükséges az osztály jövedelem is, ha pedig mi arra törekszünk, — és én a kommunizmusnak egy magasztosabb formáját az egész emberiség felszabaditásában látom és nem egy uj osztály létesítésében, ..
Szamuely Tibor népbiztos : A burzsoáziát nem szabadítjuk fel ! Súlyos tévedés ! (Nagy zaj. Fel­kiáltások: Ne társalogjanak bele a beszédbe! Halljuk! Halljuk!)
Erdélyi Mór népbiztos : Kérem, elvtársak, én nagyon jól tudom azt, hogy a burzsoáziát nem szabadítjuk fel, mert hiszen az nem volt rabságban eddig sem; mi voltunk rabságban.
Szamuely Tibor népbiztos : Majd lesz ezután.
Erdélyi Mór népbiztos : Mi önmagunkat szaba­dítjuk fel, de én a magam részéről sohasem írtam alá azt, hogy a burzsoáziát le kell gyilkolni.
Szamuely Tibor: Csak el kell nyomni! (Zaj. Felkiáltások: Halljuk Erdélyit! Elnök csenget.)
Erdélyi Mór népbiztos: Én, elvtársaim a kommunizmust abban látom, felmagasztosulva, hogy azt, akit még ma burzsoának nevezünk, mun­kába kényszeritjük, (Ugy van ! Ugy van ! Taps.) és a magunk eszméjének elfogadására birjuk és kényszeritjük is, hisz hatalmunkban van, hogy kényszeritsük. (Igaz! Ugy van!)
Szamuely Tibor népbiztos : A kérlelhetetlen elnyomatás eszközével és nem az álhumanizmussal.""Bűnös Budapest"

"Landler Jenő: [...] Nem kivánok semmi mást ennek a piszkos, hitvány, rongy Budapestnek, minthogy négy hétig éljen a cseh vagy román elnyomatás alatt. (Ugy van ! Ugy van !) Nem kivánok mást, mint ennyi ideig élvezze a román vagy francia protektorátust. Meg vagyok győződve, hogy azután zum Kreuz gekrochen imádkozna azért, hogy beléphessen a vörös hadseregbe és a proletárdiktatúrának becsü­letes hive lehessen. (Ugy van! Ugy van!)"

Privátszféra

"Molnár György: [...] Egy egész adathalmaz van kezeim között, amelyet az illető népbiztos elvtársnak, -mint kuriózumot át fogok adni. (Zaj. Halljuk ! Halljuk !) Meg kell val­lanom, hogy mi bizony a postán a levéltitkot nem tartjuk szentségnek, megnézzük a gyanús leveleket felbontjuk, megvizsgáljuk, (Élénk helyeslés.) és igy jutott Somogymegyében ez a levélcsomó is ke­zünkbe, amely azt bizonyítja, elvtársaim, hogy a papság igenis dolgozik (Igaz ! Ugy van !) még pedig olyan eszközökkel, hogy ha mi ezt el­nézzük, ha ezt megengedjük, — mert hiszen lát­szólag bűnt el sem követnek, — akkor az lesz a vége elvtársaim, hogy perczek alatt le fog égni az egész ország, de egész biztos, hogy pillanatok alatt lángbaborul az egész Dunántúl. (Igaz ! Ugy van !)
Egy hang : Papot még nem akasztottunk !"