Tuesday, 10 November 2015

Bérek

Az előjegyzett család imenekült történetének írásakor épp nem jutott eszembe, hogy a statisztikai zsebkönyvön kívül például a Csendőrségi Lapok első világháború előtti számai is jó forrásértékkel bírnak a korabeli bérviszonyok értékeléséhez. Azonban lássunk most néhány korabeli "pályázatot" véletlenszerűen kiválasztva lapszámokból. Pontos képet alkothatunk azokról a bérviszonyokról, amelyek már kezdik megbecsülni a szellemi munkát, azonban a nagy felelősséget, figyelmet igénylő tevékenységeket is megfelelően díjazza.
Egy irnoki állás a kézdivásárhelyi kir. törvényszéknel. Fizetés pótlékkal 1400 korona.. Lakpénz 300 kor. Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a. kézdivásárhelyi kir. törvényszék elnökéhez 1907. évi május hó 1 .


Egy hivatalszolgai állás a dévai kir. törvényszéknél. Fizetés pótlékkal 600 korona. Lakpénz pótlékka1 160 kor. Természetbeni ruházat. Magyar nyelv szóban és írásban. Kérvények a dévai kir. törvényszék elnökéhez 1907. évi május hó 28-ig.


Egy irnoki állás a garamszentkereszti járásban. hezdo fizetés 1400 korona. Lakpénz 300 korona. Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztály. Barsmegye foispánjához czimzett kérvények Bars vármegye alispánjához 1907. évi junius hó 1.


Egy irnoki állás a nyárádszeredai kir. járásbíróságnál. Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 300 kor. Magyar nyelv szóban és irásban. Három havi próbaszolgálat. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a, marosvásárhelyi kir. törvényszék elnökéhez 1907. éví május hó 28 ·ig.


Egy irnoki állás a csongrádi kir. járásbiróságnál. Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona. Magyar nyelv szóban és irás ban. Három havi próbaszolgálat. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a szegedi kir. törvényszék elnökéhez 1907. évi május hó 20-ig.


Egy fogházfelügyeloi állás a veszprémi, esetleg más törvényszéki fogháznál. Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 360 korona, esetleg természetbeni lakás. Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztály. Kérvények a györi kir. fougyéazséghez 1907. évi május hó 28-ig.


Két szolgai állás az orsz. m. iparmuvészeti muzeumál. Fizetés pótlékkal 700 korona. Lakpénz 300 korona. Ruhailletmény 100 korona. Magyar nyelv szóban és irásban. Értékes tárgyakkal való bánásban jártásság_ Könyvköto, asztalos, komives mesterségben jártasság elonyt nyujt. A vallás- és kozoktatásügyi miniszterhez czímzett kérvények az orsz. m. iparmüvészeti muzeum igazgatóságához 1907. évi május hó 11-igA m. kir. államvasutak miskolczi üzletvezetoségénél 700 korona fizetéssel, 150- 300 korona lakpénzzel javadalmazott
I. szolgai állások és pedig: 1. egy hivatalszolgai, 2. három állomásmálházói, 3. négy váltó ori, 4. hat pályaori. Vala.mennyi állással természetbeni egyenruházat. Az állomásmálházói s a váltó- és pályaori álláBok a végleges kinevezés elnyeréséig 1 korona 60 fillér napihénel javadalmazva.
Feltételek: Magyar nyelv szóban és irásban. A. hívatalszolgai állás kivételével hat havi próbaszolgálat. Ezenkivül
ad 2. a vasuti személy- és közbiztonsági szabályzat ismerete;
ad :1. a váltóori szolgálatra vonatkozó utasítások ismerete;
ad 4. a pálya jókarban tartásának és a pályaori utasitásnak ismerete.
II. altiszti állások és pedig: 1. három pályafelvigyázói, 2. két álIomásfelvigyázói, :3. két rakfelvigyázói. Fizetés 1040 korona. Lakpénz 150-300 korona. Természetbeni egyenruházat. A végleges kinevezés eJnyeréséig a pályafelvigyázói állás 2 korona 40 fillér, az állomás- s rak felvigyázói állás pedig 2 korona napibérrel javadalmazva.
ad. I. megfelelo ipari képzettseg (komuves, asztalos stb.) és pályafelvigyázói vizsga; . .
ad 2. távirdai, forgalmi és kereskedelmI vizsga s fel· hatalmazás az önálló forgalmi szolgálatra;
ad :3. kereskedelmi vizsga; A. katonaságtól közvetlenül, a szolgálat folytonosságának megszakitása nélkül  vasuti szolgálatba átlépő katonai altiszteknél véglegesítésuk alkalmával, a katonai szolgálatban töltött ido az alapszabályszerü utánfizetés havi részletekben teendo befizetése mellett, nyugdijjogositó idejükbe beszámíttatik.


Egy írnoki állás a nagymihályi kir. járásbiróságnáL Fizetés pótlókkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona, esetleg természetbeni lakás. Magyar nyelv szóban és irásban, tót nyelv bírása. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a sátoraljaujhelyí kir. törvényszék elnökéhez 1907. évi julius hó 22 -ig.


Egy írnoki állás a zsombolyai kir. járásbiróságná Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 300 korona Magyar nyelv szóban és írásban, német, szerb, esetleg román nyelv ismerete. Három havi próhaszolgálat. Kezelési teendokben való jártasságot tanusitó bírósági bizonyitvány. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a nagykikindt.ti kir. törvényszék elnökéhez 1907. évi julius hó11 -ig.


A tiszaháti járási vagy esetleg más írnoki állás Bereg vármegyénél. Kezdo fizetés 1400 korona. Lakpénz 360 korona._ Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztály. Hat havi próbaszolgálat. Bereg vármegye főispánjához czimzett kérvényék Bereg vármegye a,lispánjához 1907. évi augusztus hó l·ig.


A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetőségnél 700 korona fizetéssel, 150- 300 korona lakpénzzel javadalmazott
I. szolgai állások és pedig: 1. egy hivatalszolgai, 2. két áIlomásmálház6i, 8. egy vonatmálház6í, 4. egy váltóori. Valamennyi állással természetbeni egyenruházat, a vonatmálházói állással ezenkivül kilométerpénz is jár. Az álIomás- és vonatmálházói, továbbá a váltóori állások a végleges kinevezés elnyeréséig 1 korona 60 fillér napibérrel vannak javadalmazva. Feltételek; 11fagyar nyel v szóban és irásban. A hívatalszolgai állás kivételével hat havi prÓbaszoJgálat. Ezenkivül; ad :3. avasuti szeméJy- és közbiztonsági szabályzat ismerete ~
ad 3. a forgalmi utasítás vonatkezelésrol szóló határozványainak és a jelzési és vonatvezetoi utasitás ismerete; ad 4·. a váltóori szolgálatra vonatkozó utasitások ismerete. , II. altiszti állások és pedig; 1. állomásfelvigyázó gyakornoki. Fizetés 104·0 korona. Lal[pénz 150-300 korona. Természetbeni egyenruházat. A végleges kinevezés elnyeréséig ezen állás 2 korona napibérrel van javadalmazva_ Feltételek ; Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai vagy ezzel egyenértékü iskolai végzettség. Ily végzettség hiányában vasuti altiszti képesito vizsga_ Egy évi próbaszolgálat. Ezeken kivül; Távirdai, forgalmi és kereskedelmi vizsga s felhatalmazás az önálló forgalmi szolgálatra. Kérvények a m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetoségéhez 1907. évi augusztus hó 1-ig.


Egy hivatalszolgai állás a balassagyarmati kir. törvényszéknél. Fizetés pótlékkal 600 korona. Lakpénz 280 korona, esetleg természetbeni lakás. Ruhailletmény 100 korona, esetleg természetbeni ruházat. Magyar nyelv szóban és írásban. Kérvények a balassagyarmatikir. törvényszék elnökéhez 1909. óvi junius hó. 18-ig


Egy írnoki állás a pancsovai kir. járásbiróságnál. Fizetés pótlékkal 1400 korona. Lakpénz 320 kor. Magyar nyelv szóban és irásban, a német, román, tót és szerb nyelv birása kivánatos. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a. pancsovai kir. törvényszék elnökéhez 1909 junius hó 4-ig.


No comments:

Post a Comment