2013. május 9., csütörtök

Piave

...Minél indokoltabb kedvező itéletem összes fegyveres erőm valamennyi részének katonai értéke, odaadó szolgálatkészsége és egyhangu összemüködése fölött, annál inkább kell és akarom annak fennálló és jóknak bizonyult intézményeit fentartani.
[...]
Közös és egységes, mint a milyen, maradjon hadseregem: ezen erős hatalom az osztrák-magyar monarkhia megvédésére minden ellenség ellen.
Esküjéhez hiven fog összes fegyveres erőm a komoly kötelességteljesités utján továbbhaladni, áthatva az egyetértés és összhangzat azon szellemétől, mely minden nemzeti sajátságot tisztel és minden ellentétet megold, valamennyi néptörzsnek különös előnyeit a nagy egész javára forditva
Kelt Chlopyban, 1903. évi szeptember 16-án.
Ferencz József s. k.

A hírhedt chlopy-i hadparancs. 

... düh rohanta meg, hogy torkába fulladt a hang. Végre mégis erõt vett magán s ordítozni kezdett:
- Gyõzni ? Csak a németek tudnak ! . . . Ellenséget ingoványba fullasztani? Csak a németek tudnak!...
Csaknem robbant a méregtől, amint végigpillantott a holtrafáradt, rá sem hederítõ, éhes és rongyos századon:
- De ilyen összetételû hadsereggel, hol az uralomra hivatott német népelemen kívül még tizenhárom nemzetiségû akad ? Uram Istenem, mit kezdjen az ember ennyi néptörzzsel ? Gyõzni ? Frászt !
Úgy üvöltött, mint a tébolyult s szablyát rántva, kardlapozni kezdte a császárvadászokat, amiért nem adóztak neki különösebb figyelemmel :
- Csorda ! Csor-daa-aaa ! S ilyen teheneket vezessek én elhatározó rohamra ?
 
Komáromi János: A nagy háború anekdotái 

A közhiedelemmel ellentétben a Monarchia katonai és politikai helyzete 1918 nyarán az átlagember számára kifejezetten rózsásnak tűnt. A Monarchia túl volt a román, az ukrán és az orosz győztes békén, és csapatai mindenhol az ellenség földjén álltak.
A beavatottak azonban már tudták, hogy a háború utolsó, mindent eldöntő fordulatai előtt állnak. A hadsereg szelleme már össze sem hasonlítható az 1914-essel, a dezertálások napirenden, és februárban már az elitalakulat, a flotta is fellázad. A döntéshozók előtt ugyan világos, hogy egy nagyarányú győzelem helyreállíthatná a hadsereg morálját, azonban a német hadvezetőség nyomása ellenére is csak a nyárra, júniusra   készítik el el a piavei támadás tervét. Károly király és a tábornokok nagyrésze is félszívvel döntött a támadás mellett, tökéletesen tisztában voltak a téttel.
Ennek fényében rendkívül érdekes a támadással megbízott Svetozar Boroevic és Horthy Miklós "csörtéjének" története, amit először a téma kiváló kutatója, dr. Csonkaréti Károly publikált a kilencvenes évek elején.Horthy Miklós.
Lühnsdorf Károly rajza, 1937.

Svetozar Boroevic,
Oskar Bruch rajza, 1915.


Az 1918-ban 50 éves Horthy Miklós sorhajókapitányt Károly király február 27-én kinevezte ellentengernaggyá és a flotta parancsnokává. A kinevezés teljesen egyértelműen addigi hadi tevékenységének szólt : tizenegy tengernagyot és huszonnégy rangban idősebb sorhajókapitányt előzőtt meg - nem véletlenül. Az őt megelőző 60 éves Maximilian Njegovan és az őt előző 67 éves Anton Haus tengernagyokkal ellentétben az új főparancsnok kifejezetten támadó szellemű, aki nem riadt vissza a kifejezetten szemtelen akcióktól sem.

A K.u.K flotta polai kikötője. Részlet Schoch Frigyes páratlanul értékes fotógyűjteményéből a fortepan.hu-ról.
 
Április 5-én Veith József sorhajóhadnagy néhány tengerésszel partraszállt Anconában, kikémlelendő az új olasz fegyvereket. A bátor tengerészek már visszafelé tartottak, amikor észrevették őket és fogságba kerültek. (Pontosabban észrevették őket az olaszok számtalanszor előbb is, csakhogy az olaszul beszélő osztrák-magyar egyenruhás tengerészeket angoloknak nézték. Nincs elírás: a bátor és szemtelen tengerészek a saját egyenruhájukban közlekedtek az olasz bázison.)
Az ügynek volt egy olyan következménye, amely később lett nagyon súlyos: a bázis parancsnokának, Luigi Rizzo korvettkapitánynak záros határidőn belül helyre kell hoznia a hibáját, különben hadbíróság elé áll.
Májusban Horthy barátját, a flotta vezérkari főnökét, norwalli Konek Emil sorhajókapitányt Udinébe küldi és rajta keresztül egy rendkívül figyelemreméltó tervet ajánl Svetozar Boroevic tábornagynak, az Isonzó hadseregek főparancsnokának.


Konek Emil, 1907. Itt még csak a hágai békekonferencián követ.
 
 A terv alapelemei :
  1. A tengerparton, illetve a Pó folyón 30,5-es illetve 24-es ágyúkkal felszerelt cirkálók hátbatámadó jelleggel tüzérségi támogatást adnak a szárazföldi támadáshoz, valamint
  2. Az otrantói szorosban a szárazföldi támadással egyidejűleg a flotta másik fele szintén támad, és áttöri az antant blokádját.
A terv első részére alkalmasak voltak a mintegy 6-7 méter merülési mélységű, megfelelő fegyverzettel ellátott cirkálók, ilyen volt például a Kaiser Karl VI, Sankt Georg.


SMS Sankt Georg, mellette SMS Kaiser Karl VI.


Seine Majestet Schiff  Kaiser Karl VI.


SMS Erzherzog Karl. Részlet Schoch Frigyes páratlanul értékes fotógyűjteményéből a fortepan.hu-ról.

Konek Emil rendkívül udvarias és tisztelettudó hangnemben írta meg emlékeit küldetéséről, de a sorok között pontosan kiolvasható: Boroevic az első pontot gyakorlatilag gondolkodás és mérlegelés nélkül elutasítja. A 62 éves tábornagy, aki valóban eredményes védekező taktikával a legstabilabb frontszakasszá tette az olaszt, valószínűleg azok csoportjába tartozhatott, akiket végtelenül irritált a "fiatal" parancsnok karrierje és annak harcias, támadó, "vagány" ötletei. Közölte Konek Emillel, hogy valóban nagy segítség lenne a tüzérség, de ő ezt nem merné igénybe venni, mert a tengeralattjárók és aknák nagy veszteségeket okozhatnak a flottának. Konek Emil - ma úgy mondanánk - szakmai érvekkel próbált hatni a tábornagyra: az aknák ellen aknaseprő hajókat vetnének be, a flotta rombolói és torpedónaszádjai pedig az akció időtartamára távol tudják tartani a tengeralattjárókat - mindhiába. Boroevic unhatta már a huzavonát, mert közölte : semmilyen segítségre nincs szüksége, biztosra veszi a támadás sikerét.
A második pontot, amely lényegileg teljesen súlytalan hadművelet a cél szempontjából, elfogadja és "meleg szavakkal kívánt szerencsét a 'fiatal, nagynevű flottaparancsnoknak' " (Konek Emil szavai, amelyekből pontosan tükrözhető Boroevic valódi véleménye.)
A piavei csata végeredményét Csonkaréti Károly így foglalta össze : "Boroevic a június 15-22 között zajló csatát csúnyán elvesztette, 150.000 embere esett itt el." Horthy a Szent István csatahajóval meglepetésszerű támadást intézett - volna az otrantói szorosban, de a hajót Luigi Rizzo motorcsónakjával megtorpedózta és elsüllyesztette, így nem kellett hadbíróság elé állnia.
A piavei csata politikai utóélete is tanulságos. Az Országgyűlésben Urmánczy Nándor képviselő (akinek jósikafalvi kastélya majd októberben kerül tragikusan a figyelem középpontjába) meginterpellálta Szurmay Sándor hadügyminisztert, említve többek között azt a hadnagyot ("56-ik gyalogezrednek Stiny nevű hadnagya"), aki átszökött és elárulta a tervet, majd így folytatta: "... az előre vonuló csapatok, csakhamar teljesen érintetlen és a tüzérségi hatástól teljesen megkímélt ellenséges vonalakba ütköztek, melyek mögött több hadosztályból álló erős angol és olasz csoport állott ellenlökésre készen." és ezzel zárt: "Mi készek vagyunk ugy mint eddig, továbbra is önfeláldozással, kitartással barczolni. De a könnyelműen, meggondolatlanul felidézett, felesleges véráldozatoknak legyen vége. Ennek pedig csak egy útja van : az osztrák hadvezetőséget sprengolni kell!". A vita hangnemére és tartalmára Wekerle Sándor miniszterelnök csak ezt jegyezte meg: "Ami a vizsgálatot illeti, erre nézve megjegyzem, hogy ilyen vizsgálatokat nyilvánosan tárgyalni sehol a világon nem szokás."
Horthy Miklós csak harmincöt év múlva tudta Boroevic "kölcsönét" törleszteni. Emlékirataiban írja: a flotta a jugoszláv nemzeti tanácsnak történő átadásának ötlete tudomása szerint horvát tábornokoktól származott - holott ezt már az 1926-os Pilch Jenő-féle  Horthy Miklós c. könyvben is - helyesen - if.j. gróf Andrássy Gyulának tulajdonítják. Az első világháború sok tekintetben még lovagias küzdelem volt: egy lovagias úriember egy övön aluli ütést nem hagy megtorlatlanul.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése